Publica el teu llibre e-book

Si tens un projecte editorial en ment i vols portar-lo a terme, o tens un manuscrit i busques un editor per publicar-lo i distribuir-lo online, ©edirtual està disponible per ecoltar-te.

Els continguts en línia amb la filosofia del projecte ©edirtual seran presos en consideració pel nostre comitè editorial, amb la deguda cura i el respecte que tota obra o projecte mereix. Proposar a ©edirtual els vostres textos i idees és molt fàcil: podeu escriure a mail@edirtual.com i consultar el nostre lloc web, on trobareu tota la informació.

Procediment per a l’avaluació de la vostra proposta editorial:

1) Registre dels drets del manuscrit

Són molts els organismes competents a Europa que concedeixen la certificació per a l’ús d’una obra, garantint així tots els drets d’autor (fes clic aquí per veure la llista). Tots els autors i editors tenen dret a protegir, inclús econòmicament, les seves creacions. Com a punt de referència han de dirigir-se a una o diverses entitats estatals o privades.

L’autor d’una obra literària, per procedir a la publicació de la seva obra, ha d’inscriure’s a un d’aquests organismes i presentar a ©edirtual els documents que en certifiquin la propietat real. D’aquesta manera, l’obra estarà protegida del plagi i la distribució no autoritzada per part de tercers.

Per qualsevol informació podeu dirigir-vos a ©edirtual mail@edirtual.com
 

2) Tramesa i admissió del manuscrit

Els autors poden entregar el manuscrit (en format word, openoffice) correctament corregit enviant-lo a mail@edirtual.com o inscrivint-se i accedint al servei http://www.edirtual.com/auth. ©edirtual acusarà rebut de la recepció del document i el retindrà durant un període màxim de 30 dies durant el qual efectuarà l’avaluació del text en base a tres ítems de qualitat:

a) Contingut. Revisió “a pars” per dos membres del comitè editorial, de forma anònima i d’acord amb el procediment estàndard actual de selecció d’articles en revistes i cases editorials de caràcter científic i rigorós. Aquesta revisió serà sempre anònima i amb la deguda protecció de dades.

b) Formalitat. Revisió dels formats adequats i correcció ortogràfica i d’estil, a càrrec de l’autor.

c) Adequació. El comitè editor es responsabilitza de comprovar l’adequació del manuscrit a la línia editorial ja expressada. Per aconseguir aquest objectiu, es posarà en marxa els procediments habituals de correcció anònima per part de persones enteses en la matèria. Un cop aquest judici sigui favorable, ©edirtual comunicarà l’acceptació del manuscrit.

Un cop passat el període de prova i amb el vist i plau del comitè editorial, ©edirtual es posarà en contacte amb l’autor per tal de formalitzar el contracte d’edició del text. ©edirtual demanarà una revisió o correcció del text en cas de poder corregir defectes formals o bé desestimarà definitivament l’edició del mateix. En aquest cas es compromet a fer-ho per escrit i de forma raonada, comprometent-se a la destrucció de totes les dades personals i del manuscrit original.

3) Contracte amb la casa editorial ©edirtual

Un cop es disposi dels documents de propietat emesos per l’organisme competent per al registre dels drets, l’autor presenta la seva obra a l’oficina de selecció d’edirtual®, que es reserva el dret a llegir l’obra, avaluar-la i acceptar-la o desestimar-la.

En cas positiu, ©edirtual proposarà un contracte, que haurà de ser acceptat per l’autor, amb els següents punts:
- l’obra no pot ser venuda per cap altre editor virtual
- durant 3 anys l’autor confia els drets de distribució virtual en exclusiva a ©edirtual
- no hi ha cap obligació o prohibició per les copies en paper
- l’autor manté la propietat dels drets de l’obra

4) La creació de l’ebook

edirtual® s’encarrega de la creació de l’ebook gratuïtament, sense cap cost per l’autor.

La casa editorial ha de rebre l’obra en format word o txt i es realitzarà l’ebook en les 3 versions base EPUB, PDF i MOBI.

5) Venta i promoció de l’ebook

edirtual® adquireix per l’obra el ISBN (International Standard Book Number), el número de referència internacional del llibre, un codi de 13 xifres que identifica el llibre per a la seva venta a la gran distribució. Per cada producte editorial hi haurà un ISBN diferent (un per cada versió: paper, PDF, EPUB, MOBI).

L’obra estarà dins el portal de la casa editorial edirtual® i serà possible comprar-la directament online en format digital. Aquesta anirà acompanyada de la imatge de coberta, una fitxa tècnica del llibre (gènere, nombre de pàgines, autor, etc.) i una breu descripció de l’obra.

edirtual® s’encarrega també de la promoció de l’obra de forma gratuïta, sense cap cost per l’autor. A través d’un pla de visibilitat a la xarxa i als principals cercadors, s’allargarà el nombre d’usuaris que podran conèixer la teva obra i per tant convertir-se en possible comprador. Gràcies a la globalitat d’internet i a les estratègies de marketing d’edirtual®, les teves obres podran arribar a tot el món.